Només per a obres de subministraments energètics, de comunicacions, de subministraments i de sanejament d'aiguaD'acord amb l'article 20 de la Llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures urgents per a l'activació econòmica en matèria d'indústria i d'energia, de noves tecnologies, de residus, d'aigües, d'altres activitats i de mesures tributàries, s'estableix la fiança única en matèria de residus de construcció i de demolició:


1. Els productors de residus de construcció i de demolicio vinculats al subministrament de serveis energètics, de comunicacions, de subministrament i de sanejament d'aigua, que han de dipositar una fiança per les obres, poden fer-ho mitjançant una fiança única anual.


2. El càlcul de la fiança s'ha de fer aplicant el 125 % del major dels valors següents:

  • La previsió de costs per gestionar correctament els residus prevists a les obres de l'any següent, segons el procediment establert en l'article anterior
  • Els costs dels residus efectivament tractats a les plantes de tractament degudament autoritzades per les obres de l'any anterior

Per això, l'empresa afectada ha de presentar la declaració responsable abans del 31 d'octubre de l'any natural, a qualsevol registre del Consell de Mallorca (vegeu els que es preveuen en l'article 38.4 de la Llei 30/92, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú).