Compostatge,metanització, secat solar i gestió interna de cada planta de tractament